Magyar Antidopping Csoport

Elfogadási nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 2/C 7. emelet 99.; a továbbiakban: Adatkezelő, vagy HUNADO) megfelelő tájékoztatást nyújtson a sportolók részére az általa végzett adatkezelésre és adatkezelési elvekre, szabályokra vonatkozóan.

1. Az Adatkezelő

Adatkezelő cégneve: Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft.
Adatkezelő székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 2/C 7. emelet 99.
Adatkezelő elérhetősége: +36 1 273 1715
Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Szabó Gergely Balázs
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dpo@antidopping.hu

2. A HUNADO a hatályos Adatkezelési Szabályzatát honlapján (www.antidopping.hu) elektronikus formában teszi közzé.

3. Az Adatkezelő által sportolók és sportszakemberek vonatkozásában végzett adatkezelés

A HUNADO mint Magyarország Nemzeti Doppingellenes Szervezete sportolók és sportszakemberek adatainak kezelésére jogosult és köteles szervezet.

  • Az adatkezelés célja: a doppingellenes tevékenység HUNADO mint Nemzeti Doppingellenes Szervezet által történő hatékony végrehajtása.
  • Az adatkezelés jogalapja: (i) a HUNADO a sportolói személyes adatok kezelésére közérdekből jogosult és köteles szervezet, (ii) az adatkezelés jogalapját képezi továbbá, hogy az adatok kezelése a HUNADO, és harmadik személyek jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.


4. Adatkezelés közérdekből

A doppingellenes tevékenység végrehajtásához fűződő érdek közérdek, az alábbiak szerint:
a) A sportról szóló 2004. évi I. törvény a sport tisztaságának védelmét, a tiltott teljesítményfokozás visszaszorítását kiemelten fontos közérdeknek minősíti, amely alapján a HUNADO személyes adatok - ide értve az egészségügyi, genetikai és biometrikus adatokat is – kezelésére jogosult.
b) A doppingellenes küzdelem területén végzett adatkezelést és adattovábbítást – az érintettek nagy számára, és a határokon átívelő, globális együttműködésre való tekintettel – maga a hatályos adatvédelmi szabályozás (GDPR) is a közérdekből („public interest”) történő jogalappal összefüggésben nevesíti, melynek célja a doppingszerek sportban való használatának visszaszorítása és/vagy megszüntetése.
c) Magyarország a 99/2007. (V. 8.) Korm. rendelettel hirdette ki az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO) Közgyűlése által 2005-ben elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezményt (a továbbiakban: "Egyezmény").
d) Az Egyezmény 3. cikkelye alapján a részes államok, így Magyarország is köteles a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (World Anti-Doping Agency, a továbbiakban: "WADA") által a 2003. március 5-én Koppenhágában elfogadott Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat elveivel összhangban lévő intézkedések elfogadására és a WADA-val mint a nemzetközi doppingellenes tevékenység koordinálása céljából létrehozott szervezettel történő együttműködésre. A Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat a HUNADO internetes oldalán (www.antidopping.hu) mind angol, mind magyar nyelven elérhető.
e) A Sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján a versenyző tartózkodni köteles a HUNADO által a honlapján közzétett tiltott teljesítményfokozó szerekre és módszerekre vonatkozó doppingvétség (Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat 2. cikk) vagy bűncselekmény elkövetésétől, köteles továbbá alávetni magát a doppingtilalom betartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatnak.

5. Jogos érdekek érvényesítése mint jogalap

Az adatkezelés a HUNADO és harmadik személyek jogos érdekeinek érvényesítéséhez is szükségesek, ezen jogos érdekek az alábbiak:
a) valamennyi sportoló doppingmentes, tiszta felkészüléshez és versenykörnyezet biztosításához fűződő jogos érdeke;
b) a tiszta sport mellett elkötelezett, az UNESCO sportbeli dopping elleni nemzetközi Egyezményt kihirdető államok és polgárainak azon jogos érdeke, hogy az Egyezményben vállalt kötelezettségeiket teljesítsék, és saját joghatóságuk alatt az Egyezményben foglaltaknak érvényt szerezzenek;
c) a tiszta sport mellett elkötelezett, a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat alapján doppingellenes szervezetnek (ADO) minősülő szervezetek (különösen: a HUNADO, a nemzetközi sportági szakszövetségek, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, és a WADA) azon jogos érdeke, hogy a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzatban vállalt kötelezettségeiket teljesítsék, és saját joghatóságuk alatt az abban foglaltaknak érvényt szerezzenek.
Az érintett sportolók, sportszakemberek személyes adatainak a HUNADO által történő kezelése – a hazai jogszabályok és sportáguk nemzetközi sportági szakszövetségeinek szabályzata alapján - elkerülhetetlen lépés, hiszen a doppingellenes szabályok betartása egyben ezen érintettek (sportolók, sportszakemberek) sportbeli szereplésének és részvételének előfeltétele is. Az adatkezeléssel érintett sportolók, sportszakemberek alapvető joga és érdeke ugyanakkor, hogy személyes adataik védelméhez fűződő jogaik ne sérüljenek.
Tekintettel arra, hogy

  • a világ valamennyi sportolójának, sportszakemberének, sportszervezetének és az Egyezményhez csatlakozó államoknak és polgáraiknak egyetemes jogi érdekük fűződik ahhoz, hogy a doppingellenes szabályok érvényre jussanak;
  • a sportolók azáltal, hogy bizonyos személyes adataik - az adatvédelmi szabályok adta garanciális keretek között - a hatáskörrel rendelkező doppingellenes szervezetek birtokába kerülnek, önmaguk is haszonélvezői lesznek a tiszta sportkörnyezetnek és annak, hogy tiltott szerek és módszerek ne károsítsák egészségüket, ne veszélyeztessék életüket,

az 5. a)-c) pontokban felsorolt jogos érdekek - figyelemmel a hatályos adatvédelmi szabályokban foglalt adatvédelmi garanciákra is - elsőbbséget élveznek a sportoló, sportszakember azon érdekével szemben, hogy személyes adatait a HUNADO ne kezelje.

6. Továbbításra kerülhetnek-e az Ön által megadott személyes adatok harmadik személy részére?

Igen. Amennyiben a HUNADO az általa kezelt adatok továbbítására a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat alapján köteles, úgy az Ön személyes adatait kizárólag az Ön felett hatáskörrel rendelkező doppingellenes szervezet részére (különösen: a HUNADO, a nemzetközi sportági szakszövetségek, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, és a WADA), illetve az eljáró laboratórium, szakértő, vagy szakértői testület (Biológiai Útlevél Bizottság), vagy a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzatban foglalt célok elérése érdekében a HUNADO által bevont mintavételi ügynökség és a sportpolitikáért felelős miniszter részére továbbítja.

7. Továbbításra kerülhetnek-e az Ön által megadott személyes adatok Európai Unión kívüli országba?

Igen. A doppingellenes tevékenység globálisan szabályozott tevékenység, nemzetközi szereplőkkel (pl.: nemzetközi sportszövetségek, WADA, Nemzetközi Olimpiai Bizottság). A hatályos adatvédelmi jogszabályok alapján

  • a doppingtilalom betartásának ellenőrzése, a doppingellenőrzés részét képező eljárások lefolytatása, a doppingeljárásban kiszabott büntetések nyilvántartása érdekében a HUNADO személyes adatok harmadik országba, nemzetközi doppingellenes szervezetek részére történő továbbítására jogosult (Sportról szóló 2004. évi I. törvény), továbbá
  • - indokolt adattovábbításnak minősül a doppingszerek sportban való használatának visszaszorítása és/vagy megszüntetése érdekében történő adattovábbítás, miután az nyomós közérdekből történik (GDPR, Preambulum, 112. pont).

Amennyiben Ön doppingellenőrzésen esik át, mintavételi adatai az ADAMS rendszerében (Anti-Doping Administration & Management System) rendszer kerülnek rögzítésre. Miután a gyógyászati célú mentességeket (TUE) a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) felügyeli, a TUE engedélyek és sportolói doppingvétségek hivatalos nyilvántartási helye ugyancsak az ADAMS. Az ADAMS rendszert a montreáli székhelyű WADA tartja fent és működteti, kanadai szerverén. Kanada az Európai Bizottság határozata alapján az Európai Unió követelményeinek megfelelő szintű védelmet biztosít az adatvédelem területén. Az Európai Bizottság megfelelőségi határozatairól és az adatvédelem területén megfelelő szintű védelmet biztosító államokról az Európai Bizottság honlapján tájékozódhat: https://ec.europa.eu
A HUNADO szervere az Európai Unió területén, Magyarországon található.

8. Nyilvánosságra hozhatók-e a doppingvétséget elkövető sportolók adatai?

Igen, de csak a jogszabályok által meghatározott körben. Az alkalmazandó jogszabályok alapján a HUNADO köteles nyilvánosságra hozni:

a) a versenyző sportágát az „A” jelű minta analízisének pozitív vizsgálati eredménye, vagy doppingvétséget megalapozó egyéb magatartás esetén, a doppingellenes tevékenységről szóló 363/2021 (VI. 28.) Korm. rendelet és a Sporttörvény alapján alkalmazandó HUNADO Szabályzat alapján;

b) a doppingeljárást lezáró jogerős határozat meghozatalát követően pedig a pozitív vizsgálati eredményt, vagy a doppingvétséget megalapozó egyéb magatartást, a doppingeljárás eredményeként meghozott jogerős doppingbüntetést, a versenyző/sportszakember nevét és sportágát, a Tiltólista szerinti tiltott szer vagy módszer megjelölésével, melyre a sportról szóló 2004. évi I. törvény ad felhatalmazást.

9. Mennyi ideig kerülnek tárolásra az Ön által megadott személyes adatok?

Az ADAMS rendszerben szereplő adatok a Sportról szóló 2004. évi I. törvény és a WADA adatvédelmi előírásainak (ISPPPI) megfelelő időtartamra szólóan kerülnek kezelésre.

A HUNADO nyilvántartási rendszerében szereplő nemzeti (országos) szintű sportolók adatkezelési időszaka az Ön aktív sportolói státuszához igazodik. Adatai haladéktalanul, de legkésőbb az azt követő 15 napon belül kerülnek törlésre, hogy Ön az aktív sportolói státuszának megszűntéről a HUNADO-t írásban tájékoztatja. Ezért kérjük, visszavonulása esetén e tényről haladéktalanul szíveskedjen tájékoztatni kollégáinkat (info@antidopping.hu).

Visszavonulás bejelentésének hiányában a HUNADO az adatait a vizsgálat, illetve az előzetes felülvizsgálati eljárás kezdetétől számított tíz évig kezeli, ha nem történt doppingvétség. Doppingvétség megállapítása esetén a nemzeti doppingellenes szervezet a vizsgálat, illetve az előzetes felülvizsgálati eljárás kezdetétől kezeli, amelynek szükségességét négyévente felülvizsgálja.

Ez alól kivételt csak a Sporttörvény, illetve az ISPPPI alapján történő adattárolás jelenthet, de csak akkor, ha az a Sporttörvény rendelkezéseihez képest szigorúbb előírást tartalmaz.

10.Kérjük, az ADAMS-hez, illetve a HUNADO rendszeréhez megadott felhasználói nevét és jelszavát mindenkor kezelje bizalmasan:

  • azt jogosulatlan harmadik személy számára hozzáférhetővé ne tegye;
  • ilyen személlyel azt ne közölje;
  • ne semmisítse meg, ne veszítse el.

A HUNADO nem vállal felelősséget azért, ha Ön a felhasználói nevét, illetve jelszavát a jelen Szabályzattól eltérően kezeli, jogosulatlan harmadik személy számára hozzáférhetővé teszi, ilyen személlyel azt közli, megsemmisíti, elveszíti, és ebből Önt közvetlenül vagy közvetetten módon hátrány, vagy kár éri.

Kérjük, amennyiben a holléti információ kezelése körében harmadik személyt kíván megbízni, kérjen ún. „menedzser kódot”, ennek nyomtatványát a HUNADO honlapján találja. Ennek a nyomtatványnak a megküldését – az Ön adatainak biztonsága érdekében - kizárólag arról az email címről fogadjuk el, amelyet az ADAMS-ben kapcsolattartási email-címként már előzetesen megadott.

11.Milyen jogok illetik Önt, mint a személyes adatok jogosultját?

Tájékoztatjuk, hogy Önt a HUNADO által végzett adatkezeléssel kapcsolatban az alább jogok illetik:
a) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
c) tiltakozhat személyes adatainak jogellenes kezelése ellen,
d) jogosult arra, hogy személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja, illetve arra, hogy ezen adatait egy másik adatkezelő részére továbbítsuk, kivéve ha ezzel a doppingellenes rendszer integritása sérülne, vagy korlátozná a HUNADO-t abban, hogy előre be nem jelentett mintavételeket végezzen, vagy doppingvétségeket vizsgáljon ki, agy állapítson meg.

Amennyiben adatainak jogellenes kezeléséről szerezne tudomást, kérjük, jelezze a dpo@antidopping.hu e-mail címre küldött levelével.

12. Milyen jogorvoslati lehetőségek illetik Önt?

Amennyiben személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalná, hogy a HUNADO megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://naih.hu
Doppingvétség megállapítása esetén a nemzeti doppingellenes szervezet a vizsgálat, illetve az előzetes felülvizsgálati eljárás kezdetétől kezeli, amelynek szükségességét négyévente felülvizsgálja.

A HUNADO rendszerében regisztrációt követően megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatos információk:
 

Adattípus Adatkezelés célja Jogalap Adatkezelés időtartama
Családi és utónév A sportoló azonosítása, doppingellenőrzés, vizsgálateloszlási tervezés Közérdek - Stv. 4/a. § (3) Visszavonulás bejelentést követően haladéktalanul, ennek hiányában: a regisztráció / vizsgálat / előzetes felülvizsgálati eljárás kezdetétől számított tíz évig (ha nem történt doppingvétség), doppingvétség megállapítása esetén az adatkezelés szükségességét a HUNADO 4 évenként felülvizsgálja.
Sportszövetség A sportoló azonosítása, doppingellenőrzés, vizsgálateloszlási tervezés Jogos érdek – GDPR 6. Cikk (1) f)
Manager, manager e-mail és mobil A sportoló helyszíni felkeresése, doppingellenőrzés, vizsgálateloszlási tervezés Jogos érdek – GDPR 6. Cikk (1) f)
Válogatott kerettagság Doppingellenőrzés, vizsgálateloszlási tervezés, kockázatbecslés Jogos érdek – GDPR 6. Cikk (1) f)
Születési hely és idő A sportoló azonosítása, doppingellenőrzés, vizsgálateloszlási tervezés Közérdek - Stv. 4/a. § (3)
Nem A sportoló azonosítása, doppingellenőrzés, vizsgálateloszlási tervezés Közérdek - Stv. 4/a. § (3)
Törvényes képviselő neve, e-mail címe, telefonszáma A sportolói jognyilatkozat érvényességének biztosítása, kapcsolatfelvétel doppingellenőrzés szabályos elvégzése céljából, vizsgálateloszlási tervezés Közérdek - Stv. 4/a. § (3)
Állampolgárság A sportoló azonosítása, doppingellenőrzés, vizsgálateloszlási tervezés Közérdek - Stv. 4/a. § (3)
(Mobil)telefonszám (ok): Kapcsolatfelvétel doppingellenőrzés elvégzése, illetve eljárások lefolytatása céljából Közérdek - Stv. 4/a. § (3)
Lakóhely Kapcsolatfelvétel doppingellenőrzés elvégzése, illetve eljárások lefolytatása céljából Közérdek - Stv. 4/a. § (3)
Tartózkodási hely Kapcsolatfelvétel doppingellenőrzés elvégzése, illetve eljárások lefolytatása céljából Közérdek - Stv. 4/a. § (3)
Klub (sportszervezet) neve: A sportoló azonosítása, kapcsolatfelvétel doppingellenőrzés elvégzése, illetve eljárások lefolytatása céljából Közérdek - Stv. 4/a. § (3)
Elsődleges edzőhely Kapcsolatfelvétel doppingellenőrzés elvégzése, illetve eljárások lefolytatása céljából Közérdek - Stv. 4/a. § (3)
Sportorvos neve Kapcsolatfelvétel gyógyászati célú mentességgel (TUE) kapcsolatos ügyekben Közérdek - Stv. 4/a. § (4)
Sportág A sportoló azonosítása, doppingellenőrzés, vizsgálateloszlási tervezés Közérdek - Stv. 4/a. § (3)
Edző / vezető edző / szövetségi kapitány neve Kapcsolatfelvétel doppingellenőrzés elvégzése, illetve eljárások lefolytatása céljából Közérdek - Stv. 4/a. § (3)
Edző / vezető edző / szövetségi kapitány neve, telefonszáma Kapcsolatfelvétel doppingellenőrzés elvégzése, illetve eljárások lefolytatása céljából Jogos érdek – GDPR 6. Cikk (1) f)
Elsődleges edzéshely Kapcsolatfelvétel doppingellenőrzés elvégzése céljából Közérdek - Stv. 4/a. § (3)
Képmás A sportoló azonosítása, doppingellenőrzés elvégzése Közérdek - Stv. 4/a. § (3)
 


 

 

Nyilatkozat elfogadása